• نمونه کار نیما رهبر | مداریا
  • نمونه کار نیما رهبر | Med Results
  • نمونه کار نیما رهبر | مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب
  • نمونه کار نیما رهبر | مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد
  • نمونه کار نیما رهبر | تیم آزاد طراحان هنر هشتم
  • نمونه کار نیما رهبر | پیشروسازان فهیم